Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu kullanıcı sözleşmesi (“Sözleşme”), Intense Yazılım İnternet Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Intense” veya “Şirket”) ile www.intense.com.tr adresinde yer alan web sitesine (“Site”) kullanıcı olarak kaydolan kişi veya Intense tarafından sunulan hizmetleri Site vasıtasıyla kullanan kişi (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşme kapsamında hizmet alacak olan kişi veya kuruluşlar ticari faaliyetleri sebebiyle Intense tarafından sunulan hizmeti kullandığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü veya Intense tarafından sunulan hizmetlerin kullanıma başlanması ile birlikte yürürlüğe girer. Taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece Sözleşme, yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu Sözleşme hükümleri, niteliği gereği sadece Intense müşterilerine uygulandığı anlaşılan hükümleri haricinde, uygun düştüğü ölçüde web sitesinin ziyaret edilmesi ile birlikte web sitesini ziyaret eden kullanıcıları da bağlar. Bu nedenle anılan maddelerin kabul edilmemesi halinde web sitesi ziyaretçileri, siteyi kullanmamalıdır. Aksi takdirde web sitesi ziyaretçileri, bu sözleşmenin ilgili hükümlerini kabul etmiş sayılır.

Şirket Bilgileri

KEP Adresi                              : [email protected]

Adres                                       : Mimar Sinan Mah. Yeni Hal Sok. No: 20/A Merkez / Çankırı

Mersis No                                 : 0465040436833231

MADDE 2 – TANIMLAR

Hizmetler                                 Intense web sitesi, Intense tarafından sunulan paketler, ürünler, hizmetler, özellikler ve modüllerin tamamı.

Üçüncü Taraf Hizmetleri           Intense dışındaki üçüncü taraflarca Intense hizmetlerine entegre olarak sunulan ödeme altyapısı, kargo ve taşıma hizmetleri dahil olmak üzere Sözleşme imza tarihinde mevcut veya ileride dahil olabilecek tüm ürün, entegrasyon, hizmet ve uygulamalardır.

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı Üçüncü Taraf Hizmetleri’ni sunan hizmet sağlayıcılar ve doğrudan Intense ile anlaşması olmamakla birlikte Intense’in yazılımlar aracılığıyla platformlarını Kullanıcı’ya da kullandırabildiği muhasebe, kargo ve taşıma şirketleri entegrasyonları vb. diğer üçüncü taraflar.

MADDE 3 – SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Intense web sitesinde sunulan Hizmetler ve Üçüncü Taraf Hizmetleri’nden yararlanmasına ilişkin koşulları, Intense’e yapılacak ödemelere ilişkin koşulları, Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile Taraflar’ın diğer hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Intense web sitesinde halihazırda mevcut ve bu Sözleşme’nin akdinden sonra web sitesine eklenebilecek olan hizmet, paket, modül ve özelliklere ilişkin olarak yayınlanan açıklamalar, kullanım koşulları, ilan edilen fiyatlar ve şartlar işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

MADDE 4 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 5 – ÖDEME KOŞULLARI

MADDE 6 – SORUMLULUĞUN KISITLANMASI

MADDE 7 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

MADDE 8 – MÜCBİR SEBEP

MADDE 9 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

MADDE 10 – GİZLİLİK

 1. Kullanıcı, Sözleşme’nin imzalanmasından önce geçen anlaşma dönemi de dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın işbu Sözleşme dönemi içinde, kendisine dolaylı veya doğrudan verilmiş olan ya da kendisinin Sözleşme konusu nedeniyle edindiği tüm bilgiler ve Intense tarafından açıklanan tüm bilgileri, büyük bir gizlilik içinde korumayı, herhangi bir üçüncü kişiye hangi surette olursa olsun açıklamamayı ve alenileştirmemeyi, doğrudan veya dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin gerektirdiği durumlar haricinde kullanmamayı, bu gizlilik yükümlülüğünün işbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra da süresiz olarak devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Kullanıcı, kendi Gizli Bilgiler’ini korumakta gösterdiği özeni, Intense’in Gizli Bilgileri’ni korumakta da göstermek zorundadır. Kullanıcı, ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgileri öğrenmesi gereken işçilere, alt çalışanlara ve kendilerine bağlı olarak çalışan üçüncü kişilere Gizli Bilgiler’i aktarabilir. Böyle bir durumda Kullanıcı, bu kişileri, aktarılan bilginin gizliliği hakkında yazılı olarak uyaracaktır. Kullanıcı, bağımsız dahi olsa bu kişilerin işbu Sözleşme yükümlülüklerine  aykırı davranmayacaklarını, davranmaları halinden doğrudan ve dolaylı olarak doğabilecek tüm zarardan doğrudan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, üye olduğu süre boyunca ve/veya anılan sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde, fesih tarihinden itibaren 5 yıl boyunca, Intense’e ait hiçbir bilgiyi herhangi bir şekilde açıklamayacağını, herhangi bir veri depolama sistemine kaydetmeyeceğini, Intense’e ait haricen elde ettiği bilgi ve belgeleri ifşa etmeyeceğini, Intense dışındaki kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11 – SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ

 1. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü veya hizmetin kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
 2. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
 3. Intense dilediği zaman kendi takdir yetkisi içerisinde hizmetlerini derhal askıya alma veya durdurma hakkına sahiptir.
 4. Kullanıcı’nın işbu Sözleşmeye veya eklerine, Sözleşmenin amacına, ilgili mevzuata veya iyi niyet, ahlak kurallarına aykırı davrandığının tespiti halinde veya güvenlikten şüphe edilen durumlarda Intense, Kullanıcı’nın hesabını derhal askıya alma veya tamamen engelleme, sistemden çıkarma, silme, sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir.
 5. Fesih durumunda yapılmış olan ödemeler Kullanıcı tarafından hiç bir şekilde geri talep edilemeyecek olup taahhüt olması durumunda da taahhüt edilen süreye ilişkin tüm ücretler Intense’e fesihle birlikte ödenecektir. Buna karşılık Kullanıcı, hukuka aykırı iş, işlem ve eylemler nedeniyle sözleşmenin Intense tarafından derhal feshedildiği haller dışında, hizmetleri sözleşme süresi boyunca, Intense’in takdir yetkisinde olmak üzere, kullanmaya devam edebilir.  
 6. Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşı söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından giderilmemesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü ve hesabını askıya alma veya tüm verileri silme hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecek ve Kullanıcı herhangi bir geri ödeme talebinde bulunmayacaktır.
 7. Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup yapmış olduğu ödemeleri geri talep edemeyecektir. Kullanıcı, Sözleşme hangi nedenle feshedilmiş ya da askıya alınmış olursa olsun fesih tarihinden önce yapılmış olan peşin ödemelerin iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Sözleşme’ye konu hizmet alımı ve yazılım kiralama işlemi ticari niteliğinden ötürü Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata tabidir. Bu nedenle Sözleşme konusu hizmetlerin ve paketlerin iptali ile Intense’e ödenen kullanım ve kiralama bedellerinin iadesi talep edilemez. Kullanıcı’nın tüketici sıfatını haiz olduğu durumlarda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri geçerli olsa dahi, ürünün niteliğinden ötürü cayma hakkı bulunmamaktadır. Intense, şirket politikası uyarınca Kullanıcı’ya cayma hakkı tanıyabilir. Bu durumda cayma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar Şirket’in takdir yetkisi kapsamındadır. 

MADDE 12 – MUHTELİF HÜKÜMLER

 1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir veya birkaç ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir. Geçersizliğine hükmedilen hüküm Şirket’in menfaatlerini koruduğu ölçüde uygulanacak veya yorumlanacaktır.
 2. İşbu Sözleşme, ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Intense’in menfaatine olan hükümler geçerli olacaktır.
 3. İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları Sözleşme’nin maddelerinde yer alan ifadelerinin yorumlanmasına etki etmeyecek olup ilgili maddelerde yer alan ifadeler lafzen uygulanır.
 4. Intense’in, işbu Sözleşme veya ekleri çerçevesine kendisine tanından herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.
 5. Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar ve kesin delil teşkil eder. E-postanın gönderici tarafından gönderilmesinden bir gün sonra karşı, söz konusu e-postanın karşı tarafa ulaştığı kabul edilecektir. Ancak gelen e-postanın Sözleşme kapsamında yetkili bir temsilciden gelmediği tespit edilirse veya makul olarak tespit edilmesinin beklendiği hallerde gelen e-posta geçersiz olarak kabul edilir ve durum derhal diğer tarafa bildirilir. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bu kapsamda işbu Sözleşme’de Şirket tarafından yapılacak değişiklikler de bu e-mail adresine yapılacak bildirimle duyurulacaktır.
 6. Kullanıcı, Intense ile paylaştığı tebligat adreslerinin doğru olduğunu, tebligat adreslerinde değişiklik olması halinde yeni adresi yedi gün içinde yazılı olarak Intense’e bildireceğini, aksi takdirde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli olacağını ve yasal bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Kullanıcı işbu Sözleşme’nin feshi halinde fesihten veya sona ermesinden itibaren hukuki, idari ve cezai zamanaşımı süresince Gizlilik, Fikri Mülkiyet Hakları ve Sorumluluğun Kısıtlanmasına ilişkin maddelerinin işbu madde ile birlikte yürürlükte kalacağını kabul ve beyan eder.
 8. Şirket işbu Sözleşme’den doğan alacaklarını herhangi bir ön onaya tabi olmasızın devredebilecektir.
 9. Kullanıcı ile Intense arasında imzalanan işbu Sözleşme dahil herhangi bir Sözleşme’den doğabilecek damga vergisi dahil tüm vergi ve harçlar Kullanıcı tarafından ödenir.
 10. Kullanıcı, Intense ile arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda Intense’in kendi veri tabanında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, defter kayıtlarının, e-posta yazışmaları ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil ettiğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca delil sözleşmesi niteliği taşıdığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda münhasıran Türk Hukuku uygulanır ve Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir. Kullanıcı’nın ikametinin Türkiye’de bulunmaması ve/veya alan adının yurt dışı kaynaklı olması Türk Hukuku’nun geçerliliğini etkilemez.
 12. İşbu Sözleşme toplam 12 ana maddeden oluşmaktadır. Kullanıcı’nın web sitesi üzerinden üyelik kaydı yapması, Kullanıcı’nın Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın web sitesi üzerinden üye olması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.