Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Politika

Değerli kullanıcılarımız, Intense Yazılım İnternet Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Intense” veya “biz”)olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu nedenle, işbu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası aracılığıyla (‘Politika’) kişisel verilerinizi nasıl ve neden topladığımızı, kullandığımızı, depoladığımızı ve paylaştığımızı şeffaf bir şekilde açıklamak, ayrıca kişisel verilerinizi bizimle paylaşmak hususunda sahip olduğunuz hakları ve tercihleri özetlemek istiyoruz.

Intense olarak, kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve ilgili mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun biçimde işlemekteyiz. Kişisel verilerin işlenmesinde KVK Mevzuatındaki ilkeleri gözetmekte, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli makul teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Bu Politika, Intense’in müşterilerine, iş ortaklarına/tedarikçilerine, hizmet sağlayıcılarına, iş ortaklarının/tedarikçilerinin çalışanlarına, hizmet sağlayıcılarının çalışanlarına, internet sitesi ziyaretçilerine ait kişisel veriler olmak üzere veri sorumlusu sıfatıyla işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

1. Tanımlar

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve ilgili kişi tarafından özgür iradeyle açıklanan rıza beyanını ifade eder.
Anonim Hale GetirmeKişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder.
Hizmet Sağlayıcı                       Intense ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek ve tüzel kişiler.
İlgili KişiKişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
Veri İşleyenIntense’in verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2. Veri Sorumlusu Kimdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak  Intense Yazılım İnternet Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından aşağıda açıklanan amaçlar ve yöntemlerle toplanmakta ve yine aşağıda sayılan hukuki sebeplere dayanılarak amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

Veri sorumlusu olarak bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres               : Mimar Sinan Mah. Yeni Hal Sok. No: 20/A – Merkez/Çankırı

Telefon             : 0376 213 33 24

E-Posta             : [email protected]

KEP Adresi      : [email protected]

3. Kişisel Verilerini Nasıl ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak Topluyoruz, Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

3.1 Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

Kişisel verileriniz;

  1. Internet sitemiz (www.ıntenseornek.com, ‘Site’) üzerinden ve burada yer alan iletişim ve diğer talep formları üzerinden, site üzerindeki çerezler aracılığıyla,
  2. Çağrı merkezi, e-posta, SMS aracılığıyla,
  3. Intense’in taraf olduğu sözleşmeler,

vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.

Bunlara ek olarak aşağıda sıraladığımız kaynaklardan da veri toplayabilmekteyiz:

  1. İş Ortakları: Anlaşmalı ana firma ve bayileri, Intense’in faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı destek hizmeti kuruluşları, çağrı merkezi arama hizmeti alınan firmalar, sözleşmeli hukuk büroları ve avukatlar, anlaşmalı mağazalar ve e-ticaret siteleri ve ilgili mevzuat ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde iş ortaklarımız vasıtasıyla.
  2. Diğer Üçüncü Taraflar: Şirketimizle paylaştığınız iletişim kanalları üzerinden tarafınıza ulaşmak üzere yapılan çağrılara yanıt veren üçüncü kişilerle yapılan görüşmeler (Bu kişiler ile müşteri sırrı kapsamına giren bilgilerin paylaşılması mümkün değildir.).

3.2 Topladığımız Veriler

3.2.1 İlgili Kişi Kategorileri

Tarafımızca işlenen kişisel veriler, bizimle kurmuş olduğunuz hukuki ilişkinin niteliğine göre değişiklik gösterebilir. İşbu Politika’nın kapsamı dahilinde kişisel verileri işlenen ilgili kişisel aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir.

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları Intense ile iş ilişkisi içerisinde bulunan kurumların çalışanları.
Müşteriler  Herhangi bir sözleşmesel ilişki olup olmadığına bakılmaksızın İntense tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında iş ilişkileri dolayısıyla kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler.
ZiyaretçilerIntense’in web sitesini çeşitli amaçlarla ziyaret eden gerçek kişiler.
Üçüncü KişilerPolitika’da tanımlanmamış olmasına rağmen, işbu politika kapsamında kişisel verileri işlenen diğer gerçek kişiler.

3.2.2 Topladığımız Veriler

Kişisel veriler, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu sebeple, bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler, ilgili bilgilerin bir gerçek kişiye ait olması durumunda uygulanacaktır. İlgili bilgilerin tüzel kişilere ait olması durumunda ise bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler dışındaki düzenlemeler uygulanır.

Bu Politika, Kullanıcı Sözleşmesi ile bir bütün teşkil etmektedir. Kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açık rıza veren her ziyaretçi, bu metindeki veya rızasına ilişkin ilgili aydınlatma metnindeki sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla, kişisel ve/veya kişisel olmayan verilerinin işlenmesine, kaydedilmesine, yasal süre, üyelik süresi veya Intense’in ilan ettiği/edeceği süre boyunca saklanmasına ve muhafaza edilmesine, analiz edilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, aktarılmasına ve Intense hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla üçüncü kişi iş ortakları ve/veya danışmanlarına bu metinde yer alan şartlarda ve bu kapsamda aktarılmasına ve onlar tarafından da bu sınırlar dahilinde işlenebilmesine açıkça izin ve onay verir. İşbu Politika ile ilgili Aydınlatma Metni arasında çelişki bulunması durumunda ilgili Aydınlatma Metni uygulanır.

Kişisel Veri KategorisiAçıklamasıİlgili Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri Kategorisi
Kullanıcı Hesap Bilgisi (Kimlik Bilgisi)Ad-soyad, TC Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, vergi kimlik numarası; ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh gibi dokümanlarda yer alan bilgiler, siteye üye olunan kullanıcı adı ve şifre.Müşteriler, Üçüncü Kişiler, Ziyaretçiler, İşbirliği içinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları
İletişim Bilgisi  Telefon numarası, adres, e-mail, faks numarası, ikametgah, kayıtlı elektronik posta adresi gibi bilgilerMüşteriler, Ziyaretçiler, İşbirliği içinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları
Müşteri İşlem BilgisiTicari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler ile ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri çerçevesinde işlenen bilgiler, destek talebinde bulunulduğunda destek talebinin içeriği ve konuşma metinleri, talep/şikayet yönetimi bilgileri.Müşteriler  
İşlem Güvenliği BilgisiIntense’in faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması için işlenen kişisel veriler, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre/parola bilgileriMüşteriler, Ziyaretçiler, üçüncü kişiler, İşbirliği içinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları  
Finansal Bilgiİlgili kişiler ile kurulan hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler, banka hesap numarası, fatura/borç bilgisi, IBAN numarası, kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, güvenlik kodu.Müşteriler, İşbirliği içinde olduğumuz ya da olmayı planladığımız kurumların yetkilileri, Üçüncü kişiler  
Hukuki İşlem Bilgisi  Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası kapsamında işlenen kişisel verilerMüşteriler, İşbirliği içinde olduğumuz ya da olmayı planladığımız kurumların çalışanları, Üçüncü Kişiler
Pazarlama Bilgisi  Ürün ve hizmetlerimizin ilgili kişinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmelerMüşteriler, Ziyaretçiler  
Görsel ve İşitsel Kayıtlar  Çağrı merkezi kayıtları, çeşitli süreçler için işlenen görsel bilgilerMüşteriler, üçüncü kişiler, İşbirliği içinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Ziyaretçiler

Yukarıda sayılan verilerden daha fazla olmamak üzere kişisel verileri işleme süreçlerine örnek olarak:

Bu metinde belirtilmeyen kişisel verileriniz için Intense veri sorumlusu sıfatını haiz değildir. Burada yer almayan kişisel verileriniz için ilgili hizmeti sunan Intense iş ortağı veri sorumlusu olup mevzuat uyarınca her türlü sorumluluk iş ortağına aittir.

3.3 Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak ve Hangi Amaçlarla Kullanıyoruz?

Mevzuat doğrultusunda, kişisel veriler ancak KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde yer alan durumların en az birinin varlığı halinde işlenebilir. Bu kapsamda Intense olarak ilgili kişilerin kişisel verilerini; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, şirketiminiz hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlükleri bakımından olumsuz bir netice oluşturmamak koşuluyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işleyebiliriz. Bu şartlara ek olarak bazı durumlarda kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızı talep edebiliriz. Bu durumda, kişisel verileriniz serbest iradenizle sunduğunuz açık rıza metni kapsamında belirtilenlerle sınırlı olarak işlenir. Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilme hakkına sahipsiniz.

Intense’in topladığı bilgiler, Intense’in sizlere hizmet sunabilmek, hizmetleri optimize etmek, geliştirmek ve veritabanını zenginleştirerek bu veritabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. Intense bu bilgileri site, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır. Ancak bilgilerinizin, anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür.

Müşterilerin Intense ile paylaştığı ve/veya Intense tarafından bu metin kapsamında elde edilen bilgiler, ilgili hizmetin tedariki aşamasında birlikte çalışan iş ortağı haricinde, bu metinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir şekilde üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşılmamaktadır. Intense, bu verileri kendi veritabanını geliştirmek ve müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için, sadece kendisinin erişimine açık şekilde depolamaktadır.

Intense, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. Intense tarafından saklanan verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Intense’in bu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Siteyi her ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, işletim sisteminiz, kullandığınız tarayıcınız, bağlantı zamanı ve süre bilgileriniz ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; izniniz gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerinizin 3. şahıslarla paylaşılmamak kaydıyla Intense tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

Intense’in sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için alınan tüm bilgiler tabi olduğumuz kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak korunmaktadır.

Intense, üçüncü taraf iş ortakları başta olmak üzere, yasal yükümlülükler veya Intense sistem işleyişi kapsamında ilgili bilgilere erişime ihtiyaç duyan çalışanları ve iş ortaklarına, bilgilere ilgili mevzuat kapsamında ve ihtiyaç duyulan kadar kısıtlı erişim olanağı tanır.

Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar çerçevesinde işlenmektedir:

Kişisel verilerin hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayanarak işlendiğini aşağıdaki tabloda sizin için örnekledik.

Kişisel Veri Kategorisiİşleme AmaçlarımızHukuki Sebep
Kullanıcı Hesap Bilgisi, İletişim Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Finansal Bilgi, Hukuki İşlem Bilgisi, Görsel ve İşitsel KayıtlarFaaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında saklanması zorunlu olan verilerin muhafazası ve veri paylaşımı. Resmi makamlardan veya ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve yanıtlanması.Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması. Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi.  
Şirketimizin tabii olduğu mevzuatta yer alan ve/veya yetkili merciiler tarafından yayınlanan karar, kılavuz ve rehberlerde belirtilen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ya da hizmet gruplarının operasyon ve satın alımı süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi. Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması.    
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz.  Üyelik sözleşmenin kurulmasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Sitemizdeki Kullanıcı hesabının oluşturulması ve kapatılması süreçlerinin yönetilmesi, Site üzerinde yürütülen operasyonların güvenliğinin sağlanması.Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin kurulması için gerekli olması.  
Kullanıcı Hesap Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Finansal Bilgiler, Hukuki İşlem Bilgileriniz, Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileriniz.Üyelik sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, site üzerinden ürün satın alım işlemlerinizin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket’in iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve şüpheli işlemlere yönelik inceleme yapılması. Sipariş verilen ürünün sipariş sürecinin takip edilmesi.  Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması. Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.  
Fatura Bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz.Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi.  Sizinle aramızdaki sözleşmenin ifası için gerekli olması. Kişisel veri işlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması. Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi.
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, İletişim Bilgilerinizİletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi, siparişlerinize yönelik destek faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış̧ sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi.Sizinle aramızdaki sözleşmenin ifası için gerekli olması.
İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz.Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve şüpheli işlemlere yönelik inceleme yapılması, Site’de yürütülen faaliyetlerin güvenliğinin sağlanması.  Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması. Kişisel veri işlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Fatura Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileriniz.Hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi, hukuki taleplerinizin cevaplandırılması, ilgili kişi olarak usulüne uygun olan başvurularınızın incelenmesi ve yanıtlanması, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşılması.Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması
veya korunması için işlenmesi. Kişisel veri işlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması.  
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler.  Pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel avantajlı tekliflerin sunulabilmesi, sizleri daha iyi tanıyarak memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve bu kapsamda ticari elektronik iletiler gönderilmesi. Tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uygun olan ürünlere hızlı ve kolay ulaşabilmenizin sağlanması, kullanıcı deneyimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, hizmet kalitemizin iyileştirilmesi, analiz ve raporlama çalışmalarının yapılması.Açık rızanızın bulunması.            
Finansal Bilgiler (Kart Bilgileri)Alışveriş deneyiminin iyileştirilmesi, kolaylaştırılması.
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, İşitsel Kayıtlar  Hukuki talep ve başvurularınızın incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlanması, olası hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve bu amaçla yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşımında bulunulması.Kişisel veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi.
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, İşitsel Kayıtlar  Sunduğumuz hizmetler ve siparişlere ilişkin talep ve şikayetlerin kayıt altına alınması.Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin kurulması için gerekli olması, Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması
veya korunması için işlenmesi.
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, İşitsel Kayıtlar  Sunulan hizmetler ve verilen siparişlere ilişkin talep ve şikayetlerin, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve hizmet kalitemizin iyileştirilmesi amacıyla kayıt altına alınması, iş faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi, müşteri ilişkilerinin yönetilmesi.Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.  

3.4. Kişisel Verileri İşleme İlkeleri

Intense olarak veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verileri işlerken belirtilen veri işleme ilkelerine uymaktayız:

4. İşlenen Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Kişisel verilerinizi, adımıza ürün veya hizmet sağlayan taraflarla sizi ürün veya hizmetlerden faydalandırmak için işbirliği içinde olduğumuz taraflar dahil olmak üzere bizimle olan ilişkinizin kurulması, yürütülmesi veya sona erdirilmesi hususlarında destek aldığımız tedarikçi veya iş ortaklarımızla paylaşılabiliriz. Kişisel verileriniz kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilerle de yetkileri kapsamında paylaşılabilir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 9. Maddesinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, bu verilerin depolanması veya bu metinde yer alan hukuka uygun amaçlarla, yurtdışındaki ülkelere, başka bir ülkede bulunan sunuculara aktarılabilir, işleme alınabilir ve depolanabilir.

Intense olarak sunduğumuz hizmetlerin temini amacıyla yurt içinde ve yurt dışında altyapı ve bilişim hizmet sağlayıcıları ile birlikte çalışmaktayız. Bu çerçevede ilgili kişilere ait kişisel veriler kanunda sayılan hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birinin varlığı halinde bu nedene dayanarak, herhangi bir hukuka uygunluk nedeninin bulunmadığı hallerde ise ilgili kişilerin açık rızasına dayanarak kişisel verileri yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü taraflara aktarmaktayız.

Buna göre Intense, bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen faaliyetleri yürütmek amacıyla işleme sürecini alt sözleşme ile bir başkasına devredebilir. Yine Intense, Türkiye dışındaki ülkelerde bulunan depolama faaliyeti sağlayan sunucularda bilgilerinizi saklayabilir. Intense bu işlemi gerçekleştirirken ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uyar. Bu nedenle kişisel bilgileriniz yaşadığınız ülkedekinden farklı gizlilik kurallarına tabi olabilir. Ancak yine de, veriler bu metinde yer alan kapsamla sınırlı olmak üzere işlenecektir.

Intense, kullanıcıların kişisel bilgilerinin başkalarına veya bağlı olmayan şirketlere (örn. doğrudan pazarlama amaçlarıyla) kiralanmasına, satılmasına ya da paylaşılmasına neden olmaz. Intense, kişisel bilgileri, hukuki yükümlülüklerini göz önünde tutarak, hizmetleri sağlayan şirketler ile paylaşabilir (bilgi işlem merkezleri, muhasebe, Müşteri Hizmet Sözleşmesi kapsamında hizmet tedarik ettiği üçüncü kişi iş ortakları, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler veya müşteri hizmetleri merkezleri gibi). Bu servis sağlayıcılar bu bilgileri korumakla yükümlüdürler.

Intense’in yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Intense, kendi şart ve koşullarını gerçekleştirmek ya da işlem veya kullanıcı güvenliğini sağlamak için, hukuken yetkisi bulunan durumlarda, makul bir açıklamanın gerekli olduğunu kabul ederse, bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Intense; sözleşmeden kaynaklanan hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ticari ileti gönderimi, çağrı merkezi hizmetlerinden faydalanma, müşteri memnuniyet araştırmaları için destek hizmet alınması, pazarlama ve kampanya faaliyeti kapsamındaki süreçlerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilir. Bunun için gerektiği hallerde ilgili kişiden açık rıza alınacaktır.

Aktarılan Kişi/Kurum/KuruluşlarAktarma AmaçlarımızHukuki Sebep
Bakanlıklar ve ilgili daireleri, Yargı Mercileri, İcra Daireleri, Arabulucular, Cumhuriyet Savcılıkları, Tüketici hakem heyetleri, Sözleşmeli hukuk büroları ve avukatlar, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Gelir İdaresi BaşkanlığıKanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, yargı mercilerine bilgilendirme, raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetleri kapsamında bilgi/belge sunulması, hukuki süreçlerin işletilmesi.Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve/veya kanunlarda açıkça öngörülmesi
Şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı dış hizmet ve destek hizmeti kuruluşları, diğer anlaşmalı kuruluşlar, işbirliği yaptığı danışmanlar ve kuruluşlar Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulması, bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi, bu ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi, destek hizmeti faaliyetlerinin sürdürülmesi.Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Şirketimizin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki üçüncü taraflar.Pazarlama başta olmak üzere iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hizmetlerin sunulabilmesi.Açık rızanıza dayalı olarak
Depolama Hizmeti Alınan Kuruluşlar:
Amerika Birleşik Devletleri/Florida merkezli The Constant Company, LLC
Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulması, bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi, bu ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi, veri depolama faaliyetinin gerçekleştirilmesi.Açık rızanıza dayalı olarak  

5. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

5.1 Güvenlik Politikası

Tarafımızca kişisel verilerinizin güvenliğini koruyabilmek için uygun teknik ve idari önlemler alınmaktadır. Bu doğrultuda yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasten silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri alıyoruz. Ancak lütfen hiçbir sistemin tamamen güvenli olmadığını unutmayınız. Yetkisiz erişime ve kişisel verilerin gereksiz yere sistemlerimizde saklanmasına karşı korunmak için sistemlerimize çeşitli güvenlik politikaları uygulamaktayız. Ancak, internetin tamamen güvenli bir ortam olmaması nedeniyle tarafımızca gerekli tüm teknik önlemler eksiksiz olarak alınsa dahi kişisel verilerinizin ele geçirilmesi durumunda herhangi bir sorumluluğumuz olmadığını siz değerli kullanıcılarımıza hatırlatmak isteriz.

Parolanız kullanıcı hesabınızı koruduğundan yalnızca Intense hesabınıza özgü, güçlü bir parola kullanmanızı, parolanızı kimseyle paylaşmamanızı, bilgisayarınıza ve tarayıcınıza erişimi sınırlandırmanızı ve Site’yi kullandıktan sonra oturumunuzu kapatmanızı öneririz.

KVK Kanunu’na uyum konusundaki gereklilikler çerçevesinde işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumun en kısa sürede ilgili kişilere ve KVK Kurul’una bildirilecektir.

5.2 Kişisel Verilerin Saklanması, Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürece konu olan verilerin işlenme amaçlarını göz önünde bulundururuz. Bu kapsamda, kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülüklerle ilgili zaman aşımı süreleri söz konusuyla mutlaka dikkate alınır.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve/veya Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse, kişisel veriler ilgili kişinin talebi veya re’sen KVKK’ya ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

6. Bağlantılar

Site’de üçüncü taraflara ve üçüncü taraf web sitelerine bağlantı verebiliriz. İşbu Politika yalnızca bizim kişisel veri işleme politikamıza ilişkin olup üçüncü taraflar ve üçüncü taraf web siteleri bakımından herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu bağlamda, Site üzerinden link verilen diğer web sitelerinin kontrol edemediğimizin altını çizmek isteriz. Böyle bir durumda lütfen Site’den ayrıldığınızı ve sağladığınız kişisel verilerin bu Politika kapsamında olmadığını dikkate alınız. Kişisel verilerinizi nasıl topladıklarını ve işlediklerini öğrenmek için ilgili web sitesinin gizlilik politikasını okumanızı öneririz.

7. Çerez (Cookie) Kullanımı

Şirketimize ait internet sitesini ziyaret eden kişilerin site içerisindeki internet hareketleri, kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterilebilmesi ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunulabilmesi için teknik vasıtalar ile (örneğin cookie) kaydedilmektedir. Söz konusu çerezler vasıtasıyla işlediğimiz kişisel verilere ilişkin olarak Intense web sitesine ilk giriş anında gerekli aydınlatmaları yaparak, ilgili kişilerin çerezlere ilişkin tercihlerini yönetmesine imkan tanımaktayız. Şirketimizin bu faaliyetleri ile ilgili detaylı açıklamaları sitede yer alan Çerez Politikası’nda bulabilirsiniz.  

8. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK m. 11 uyarınca veri sahibi olarak Intense’e başvurarak;

Yukarıda sayılan haklarını kullanmak için taleplerinizi:

Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde söz konusu haklarını kullanmak isteyen ilgili kişilerin talepleri en geç otuz gün içinde cevaplandırılır. Sizin adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için tarafınızdan başvuruda bulunan kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname olmalıdır.

Başvurular kural olarak ücretsiz olarak işleme alınır ancak gerektiği durumlarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesinde öngörülen tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilir.

Başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına kişiye başvurusuyla ilgili sorular yöneltebiliriz.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve detaylı bilgilere Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’i üzerinden ulaşabilirsiniz.

9. Politikamızdaki Değişiklikler

İşbu Politika’nın Güncellenme Tarihi aşağıda belirtilmiştir. İşlediğimiz kişisel veri politikasında ve kullandığımız teknolojilerde değişiklik olması durumunda bu Politika’yı güncelleyebiliriz. Politikalarda bir değişiklik yaptığımız takdirde Site’de güncellenmiş Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile birlikte sizlerin dikkatini çekecek bir bildirim yayınlanacaktır. Ayrıca bu durumu kayıtlı iletişim bilgilerinizi (örneğin, e-posta, bildirim veya eş değerdeki başka bir yöntem) kullanmak suretiyle size bildiririz. Bahsi geçen bildirimleri yaptıktan sonra Site’yi kullanmaya devam etmeniz halinde Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası’ndaki değişiklikleri açıkça kabul etmiş sayılırsınız. Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler metninin ya da güncellenmiş bir gizlilik politikasının şartlarını kabul etmemeniz halinde (eğer varsa) hesabınızı istediğiniz zaman kapatabilme ya da anketlere cevap vermeme hakkınız saklıdır. Bu Politika’nın en son ne zaman güncellendiğini görmek için, lütfen aşağıdaki “Son Güncelleme” kısmına bakın.

Güncellenme Tarihi: 27 Mayıs 2024